.ستاد تشکیل دولت در تبعید در تلاش پیگیر در راه همبستگی ملی و همگانی در میان همه لایه های مردم و مخالفین جمهوری اسلامی است
کوشنده گان این ستاد در صدد پی ریزی پایگاه رهبری جنبش های واخواهی و دادخواهی مردم ایران و همچنین نقش آفرینی در دوران گذار از جمهوری اسلامی هستند . کوشنده گان این ستاد بر این باورند که جنبش پیکارجویانه ی مردم ایران باید با کمترین هزینه جانی انجام پذیرد

The proposed Council for Formation of Iran’s Government in Exile (CFIGIE) aims to establish a leadership headquarters through national and public solidarity and accountability among all segments of the people and the oppositions of the Islamic Republic. It will lead the people’s protest movements and the transition from the current regime of the Islamic Republic at the lowest cost and with no violence with mutual respect.