<< ستاد تشکیل دولت در تبعید >> در تلاش پیگیر در راه همبستگی ملی و همگانی در میان همه لایه های مردم و مخالفین
جمهوری اسلامی است .
کوشنده گان این ستاد در صدد پی ریزی پایگاه رهبری جنبش های واخواهی و دادخواهی مردم ایران و همچنین نقش آفرینی در
دوران گذار از جمهوری اسلامی هستند . کوشنده گان این ستاد بر این باورند که جنبش پیکارجویانه ی مردم ایران باید با کمترین هزینه
جانی انجام پذیرد.