ارتباطات و تعاملات

این مسیر استراتژیک شناسایی ذینفعان را مشخص میکند. تعامل احزاب، گروههای مختلف، کاربران و مردم از راه ارتباطات
استراتژیکی برای دستیابی موفقیت آمیز آرایش مدیریت یکپارچه اطلاعات و کشور در سطح ملی و استانی برای قبل و بعد از براندازی
جمهوری اسلامی و بخصوص برای توسعه ی پایدار اجتماعی، نظامی و امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی و سایر موارد
در کشور ضروری است. هدف تضمین ارتباط و تعامل مؤثر برای تقویت و تعمیق مشارکت و مشارکتهای کلیه ذینفعان در همه سطوح
است. تعهد، تفاهم متقابل، همکاری و ارتباطات برای اجرای موفقیت آمیز چارچوب کشوری یکپارچه در سازمانها و با ذینفعان
.ضروری است

خلاصه
ارتباطات و تعاملات مؤثر میتواند اعتماد و مشارکت سازنده ای را با ذینفعان ایجاد کند. با موفقیتهای حاصل که آرام آرام در هر گام
کسب میشود، میتوان ذینفعان را ترغیب به سرمایه گذاری در همبستگی و مشارکت و براندازی جمهوری اسلامی و متعاقبا مشارکت در
تشکیل دولت آینده با انتخاباتی آزاد و نهایتا کاربردهای آن را داشته باشیم. ارتباطات و تعاملات، باعث افزایش آگاهی و حمایت از
.جامعه، مشاغل، متخصصان، تصمیم گیران و سیاستمداران از اهمیت مشارکت ها و مزایای مدیریت در همه ی سطوح می شود

بدست آوردن شناخت سیاسی و مالی از نیاز به اطلاعات یکپارچه کشور و اداره آن، چالشی است که از سطح محلی تا جهانی با آن
روبرو است. یک استراتژی ارتباط مؤثر و شیوه ی پیاده سازی آن به تنهایی نمی تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای اطمینان از
یک برنامه ملی موفق مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل در بخشهای قبلی به سایر ساختار مسیرهای راهبردی و پازل حل معما
اشاره شد. اتخاذ یک رویکرد ارتباطی راهبردی و حرفه ای، گفتن داستانهای الهام بخش و مرتبط و پیدا کردن قهرمانان مناسب، به
.طور کلی مفهومی آشنا برای متخصصان سیاسی و اجتماعی و جامعه ملی و جهانی نیست

تهیه این فصل بعنوان مسیر استراتژیک ارتباطات و تعاملات با هدف کمک به رفع این کاستی انجام شده است. با این حال کاملاً مسیر
راهبردی ارتباطات و درگیرهای مردمی و همگانی و تعاملات آن مهم است. برای همه ی برنامه های ارتباطی و تعاملات، چهار
عنصر مشترک و اصلی وجود دارد . این عناصر برای ایجاد تعهد، تفاهم متقابل و همکاری بین ذینفعان و اجرای موفقیت آمیز
:چارچوب اطلاعات و کشوری یکپارچه مورد نیاز است. چهار عنصر (نمای ۱) عبارتند از

• ذینفعان و تعاملات- تعاملات ذینفعان و کاربران و مردم در واقع روابط و اتحادها را با طرفداران، شرکا، کاربران و
اشخاص ثالث شناسایی و توسعه می دهد. مشارکت مردم و سهامداران و کاربران در همه ی زمینه ها باید در حال انجام
باشد، زیرا علاقه ها، نیازها و انگیزه ها متنوع است و به طور مداوم با گذشت زمان تغییر و تکامل می یابد.
• پیامرسانی و راهبرد تعاملات – راهبرد پیامرسانی و تعاملات جهت توسعه و انتقال روابط برای پیام های واضح و قانع
کننده به همه مخاطبان و در همه سطوح است. ایجاد پشتیبانی در حین اجرا بایستی وجود داشته باشد که از راه یک رویکرد
مداوم به منظور به اشتراک گذاری و دریافت اطلاعات به طور مؤثر حفظ شود.
• استراتژی ارتباطات، برنامه ها و روش ها – برای تأثیرگذاری بر ادراک، حمایت از اهمیت و اتخاذ روزافزون ارتباطات و
تعاملات، اطلاعات یکپارچه مورد نیاز است. یک برنامه ی ارتباطی مؤثر و روشهای کارآمد متناسب با علایق و نیازهای
ذینفعان می تواند از طریق یک استراتژی ارتباطی و تعامل آینده نگر توسط گروهها و احزاب مختلف و مردم برای کشوری
یکپارچه و قوی به دست آید.
• نظارت و ارزیابی – اقدامات عملی است که آنرا برای ارزیابی اثربخشی و کارآیی راهبردهای ارتباطی و تعامل و درگیر
کردن مردم و احزاب، پیامها، برنامه ها و روشها بکار میروند. این مکانیسم برای بهبود مستمر و اطمینان از ارتباط و
تعامل مردم و احزاب، با تغییر زمان سرعت می یابد و همچنین استراتژیک، هدفمند و تأثیرگذار باقی می ماند.